Algemene voorwaarden

Huisregels
Acupunctuur en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliënt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te raadplegen. De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid vaneen derde persoon (bijv. een stagiair of collega) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen. Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven.
Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst. De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen. In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand. De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

Privacy
Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt.
Dit gebeurt volgens de eisen van het college van Bescherming Persoonsgegevens betreffende medische gegevens. De cliënt heeft ten allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen.

Betalingsvoorwaarden
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of verzet. Dit stelt mij in staat om een andere patiënt in uw plaats te helpen. Indien u niet tijdig de afspraak annuleert of verzet, worden de volledige consultkosten in rekening gebracht.

Het annuleren of verzetten van de afspraak kan telefonisch of per email. Bij voorkeur met pin betalen. Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum betalen. Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn,dan bent u van rechtswege in verzuim vanaf de 31ste dag. De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is .Als de behandelaar u een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.

Zorgverzekering
De therapeut is lid van de NVTCG Zhong, licentienummer 2018008 en in het bezit van de AGB codes, zonder AGB code is geen communicatie en geen declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar mogelijk. De therapeut is ingeschreven bij de KVK: nummer 69459606.  Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoedt wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Tuchtregeling en klachten. De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachten commissie van vakvereniging de Zhong,  Postbus 254,  6700 AG Wageningen   info@zhong.nl   www.zhong.nl