Hoe ik omga met jouw privacy

Acupunctuurpraktijk Bianca van der Pol, gevestigd aan de Steenhouwersstraat 3, 8861 XZ Harlingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je privacy als cliënt
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Incidenteel is het voor de behandeling nodig om gegevens op te vragen bij een andere zorgverlener (huisarts, andere therapeut). Dat doe ik alleen in overleg en na je toestemming. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Je privacy waarborgen vind ik erg belangrijk.
– Ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens. Ik verwerk naast gezondheidsgegevens de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, naam zorgverzekeraar en klantnummer zorgverzekeraar.
– Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Privacy op de zorgnota
Op de factuur die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar;
– Je naam, adres en woonplaats
– Je geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling; ‘behandeling acupunctuur’ met de juiste prestatiecode voor de verzekeraar
– De kosten van de behandeling
– De naam van je zorgverzekeraar en je klantnummer

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt alleen na je toestemming
– Om kennis te delen met andere therapeuten in een intercollegiale toetsing (altijd geanonimiseerd)
– Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Delen van je gegevens gebeurt alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vanderpolbianca@gmail.com

Gegevens bewaren, inzien, aanpassen of verwijderen
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, dit is verplicht vanuit de wet op de behandelovereenkomst. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Als je een afspraak hebt gemaakt, heb ik je naam, telefoonnummer, adres en e- mail adres verwerkt. Als het niet komt tot een daadwerkelijke afspraak en dus een behandelovereenkomst, zal ik contact met je opnemen om deze gegevens uit het systeem te verwijderen. Behalve als de afzegging binnen 24 uur plaats vindt en ik besluit de geplande tijd te factureren.
Dan is het de plicht voor de belastingdienst om je persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik maak op mijn website gebruik van Cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van mijn website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar mijn server teruggestuurd worden. Ik gebruik Cookies primair om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van Cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van jouw browser.

Tevens gebruik ik Google Analytics cookies en heb ik een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten. Je gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te leiden op het individu. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.